Bioforgasning i Horsens Bioenergi

Biogas

Horsens Bioenergi ejer og driver det biogasanlæg, som er koblet sammen med Daka ReFoods anlæg for behandling af madaffald. De samarbejder med de landmænd, der leverer husdyrgødning til anlægget og aftager den resterende biomasse til gødning. Bioforgasning udnytter en naturlig bakteriel nedbrydningsproces, som styres under kontrollerede forhold.  

 

Inden selve bioforgasningen blandes husdyrgødning og madaffald i en blandetank, hvorefter biomassen opvarmes til 70°C i pasteuriseringstanke, for overholdelse af hygiejnekrav. Herefter ledes biomassen til de store reaktortanke. Her sker der i løbet af 25 døgn en mikrobiel (iltfri) omsætning af biomassetørstoffet ved 40°C. Herved dannes biogassen, som består af 60-70 % metangas og 30-40 % kuldioxid. Biogassen ledes fra reaktortankene til et såkaldt opgraderingsanlæg, som frarenser kuldioxiden og samler svovlbrinte og vanddamp, der også er i gassen. Herefter tryksættes metangassen og ledes på Dong Energys nationale naturgasnet to kilometer fra anlægget.

 

 • Mindre udledning af drivhusgasserne metan, CO2 og lattergas.
 • En vedvarende og CO2-neutral energiform.
 • Miljøvenlig recirkulering af organisk affald fra industri.
 • Færre lugtgener - afgasset gylle lugter betydeligt mindre, og lugten aftager hurtigere.
 • Planter optager afgasset gylle bedre, hvilket giver et bedre afkast på markerne.
 • Grundvandet beskyttes - den optimerede udnyttelse af kvælstoffet reducerer udvaskning og dermed forureningen af drikkevandet.
 • Opgradering af biogas til naturgas sikrer en øget energiværdi, en effektiv distribution og fleksibel udnyttelse af biogassen.

 

 • Kapacitet: 240.000 t/år
 • Biomasse: Husdyrgødning, slagteriaffald og andre organiske restprodukter
 • Biogasproduktion: 10 million m³/år
 • Biogasudnyttelse: Gasopgradering og tilførsel til naturgasnettet
 • Anslået energisalg: 67 GWh/år
 • Energien svarer til forbruget i 4.000 husstande

 

Kilde: Horsens Bioenergi
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | 
©2008-2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1